Biologické filtry

Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Filtr se doporučuje osadit za čističku odpadních vod EK - S nebo biologický septik SK - EK jako další stupeň čištění odpadní vody. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže. Technické provedení filtru může být upraveno pro konkrétní podmínky (směrové umístění nátokového a odtokového potrubí, příp. úprava výšky dle místních podmínek).

Ekocis Biologický filtr BF1-EK pro 1-6 osob
Biologický filtr BF1-EK pro 1-6 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na be...
20 585 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Biologický filtr BF2-EK pro 6-10 osob
Biologický filtr BF2-EK pro 6-10 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
22 885 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Biologický filtr BF3-EK, pro 10-14 osob
Biologický filtr BF3-EK pro 10-14 obyvatele se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uloži...
28 980 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Biologický filtr BF4-EK, pro 14-18 osob
Biologický filtr BF4-EK pro 14-18 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
37 490 Kč/ks
do 20 dnů
Ekocis Biologický filtr BF5-EK pro 18-22 osob
Biologický filtr BF5-EK pro 18-22 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na ...
43 470 Kč/ks
do 20 dnů
 

Celkem zboží v kategorii: 5

 

Biologický septik v kombinaci s biologickým filtrem

Popis filtru:

Filtry jsou vyráběny jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén s obsypem pískem (jemnou zeminou), bez nutnosti obetonování. Předčištěná voda z čističky nebo septiku natéká přes filtrační koše do filtru. Koše jsou uloženy ve střední části nádrže, a jsou neustále zaplaveny.  Koše vyplněné filtrační vložkou se postupně obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem a to zpět do čističky odpadních vod nebo septiku. Na odtoku filtru je umístěna jemná filtrační vložka v PP potrubí DN 100, která slouží k dočištění a zachycení zbytkových nečistot. Filtrační vložka lze jednoduchým způsobem vyjmout a přečistit. Filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Osazení filtru

  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž obetonovat (nutno konzultovat s výrobcem).

Pro osazení filtru se provede stavební jáma o půdorysných rozměrech - průměr nádrže + min 20 cm a hloubce v závislosti na hloubce přívodního potrubí. Na dně se upraví do roviny betonová deska o tloušťce cca 10 cm. Nádrž filtru se osadí do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodě nádrže, a to pískem, příp. vytěženou zeminou o menší zrnitosti.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrží, a to min. 1,5 m. !!! od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení je nutno konzultovat s výrobcem.

Provozování filtru

  • Jednou za půl roku je potřeba zkontrolovat filtr a provést odčerpání přebytečného kalu.

Doporučuje se min. 1x za 6 měsíců provést vizuální kontrolu filtru a při běžném provozním zatížení provést odčerpání přebytečného kalu vestavěným kalovým čerpadlem. Po odčerpání vyjmout filtrační koše a filtrační vložku na odtoku a vystříkat proudem vody. Pro jednoduché vyjmutí a opětovné vrácení jsou v nádobě připravené úchyty v úrovni vrchního víka.

Výhody biologických filtrů:

  • minimální nároky na prostor,
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu,
  • snadná a rychlá instalace,
  • minimální náklady na provoz,
  • jednoduchá obsluha a údržba.