Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím - společností VENTA spol. s r.o., IČ: 150 48 217, se sídlem Sokolská 241, 549 41 Červený Kostelec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp.zn.: C 730 (dále jen „prodávající“), a jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím způsobem upraveným těmito OP (dále jen „smlouva“).

Dodavatel


VENTA s.r.o. se sídlem Sokloská 241, 549 41 Červený Kostelec
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou oddíl C,vložka 730 u rejstříkového soudu v Hradci Králové.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 15048217
DIČ: CZ15048217
(dále jen "dodavatel")

Provozovny:

VENTA, Sokolská 241, Červený Kostelec 549 41
Telefon: 602 481 191 - Miloš Novotný (majitel)
Email: venta@venta.cz

Kontakt pro E-shop:
Telefon: 724 395 957
Email: venta3@email.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby pro ČR (var. symbol je číslo objednávky)

  • ČSOB: 173619610/0300

Číslo účtu pro bezhotovostní platby ze zahraničí vám zašleme dodatečně.


Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

1.            Základní informace

2.            Doručování zboží

3.            Odstoupení od smlouvy

4.            Práva a povinnosti z vadného plnění

5.            Vyřízení reklamace

6.            Ochrana osobních údajů

7.            Řešení sporů

8.            Ostatní

 

1             Základní informace

1.1          Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2          Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3          Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4          Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě                  nákladů na doručení zboží.

1.5          Prodávající může ceny v obchodu průběžně aktualizovat s tím, že pro konkrétní smlouvu je závazná cena platná v době odeslání objednávky kupujícím.

1.6          Výše nákladů na doručení zboží závisí na zvoleném způsobu dopravy - viz čl. II. těchto obchodních podmínek. S konkrétní výší nákladů na doručení objednaného                    zboží bude kupující vždy seznámen při tvorbě objednávky, tj. před jejím odesláním prodávajícímu.

1.7          Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

1.8          Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení autorizace objednávky, nikoli potvrzením o přijetí objednávky.

1.9          Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.10        Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím kontaktu na prodávajícího uvedeného pod odkazem Podmínky - Kontakt.

1.11        Prodávající může ceny v obchodu průběžně aktualizovat s tím, že pro konkrétní smlouvu je závazná cena v době autorizace objednávky, tj. potvrzení objednávky (druhu zboží a aktuální ceny) ze strany prodávajícího.

1.12        Smlouva, resp. příslušné doklady, jsou uloženy u prodávajícího a registrovaným zákazníkům jsou přístupné po přihlášení pod jejich přihlašovacími údaji, ostatním                   zákazníkům jsou přístupné po vyžádání u prodávajícího.

1.13        Kupní smlouva nezahrnuje instalaci nebo montáž zboží.

 

2             Doručování zboží

2.1          Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů ode dne autorizace objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a pokud je zboží v době učinění objednávky na skladě prodávajícího. Zboží, které v době objednávky není na skladě prodávajícího, dodá prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne autorizace objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2.2          Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, dodá prodávající současně se zbožím, není-li tomu tak, odešle prodávající tyto doklady kupujícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

2.3          Cena doručení závisí na zvoleném způsobu doručování a hodnotě zboží. Způsoby dopravy, jakož i jejich podmínky a ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.koupelny-venta.cz, v sekci „Doprava“.

2.4          Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však do výše 20% z ceny objednaného zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Výše uvedené platí i v případě, pokud kupující je v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

2.5          Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.6          Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.7          Je-li zboží odesíláno, odevzdá prodávající zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu (spotřebiteli) prodávající zboží odevzdá až tehdy, když zboží kupujícímu předá dopravce.

2.8          Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

2.9          Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

3             Odstoupení od smlouvy

 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 3.1          V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

3.2          Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3.3          Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

3.4          Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

3.5          Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. S vrácením platby může dodavatel počkat do doby, než obdrží vrácené zboží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Odstoupení v ostatních případech

 3.7          Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3.8          Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

4             Práva a povinností z vadného plnění

 Jakost při převzetí

 4.1          Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

4.2          Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.3          Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4.4          Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

4.5          Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.6          U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

4.7          Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

4.8          V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

4.9          Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.10       U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.11       Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.12       Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

5             Vyřízení reklamace

5.1          Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě ihned bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

5.2          Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (způsob vyřízení reklamace), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.3          Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.4          Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

5.5          Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.6          Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.7          Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

5.8          U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

6             Ochrana osobních údajů

6.1          Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2          Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

7             Řešení sporů

7.1          Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7.2          Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

7.3           Prodávající sděluje svým zákazníkům, kteří jsou současně v příslušném smluvním vztahu v pozici spotřebitele, že od 1.2.2016 mají v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz .

 

 

8             Ostatní

8.1          Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

8.2          Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2016.

 

9. Textové a obrazové chyby

Vyhrazujeme si právo na textové a obrazové chyby e-shopu www.koupelny-venta.cz.